Privacyverklaring

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een verordening die door de Europese Unie (EU) is vastgesteld. Zij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens, en is op 25 mei 2018 ingegaan. De AVG schrijft voor dat een vereniging uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van de leden te verzamelen, te verwerken en te gebruiken. U heeft de Noord-Hollandse Bond van Goochelaars, hierna te noemen de NBG, persoonsgegevens verstrekt omdat u lid of kandidaat-lid bent van deze vereniging. Hiermee wordt u geacht voornoemde toestemming te hebben gegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij beheren en voor clubdoeleinden gebruiken. Met daarin opgenomen:

 1. Een digitaal ledenbestand
  Met daarin opgenomen:
  • Voor- en achternaam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geboortedatum;
  • Begindatum lidmaatschap of kandidaat-lidmaatschap;
  • Artiestennaam.
 2. Een website (goochelclubnbg.nl)
  Met daarin opgenomen:
  • Wetenswaardigheden;
  • Informatie voor belangstellenden;
  • Verslagen met foto’s van belangrijke evenementen die zijn georganiseerd door of vanwege de vereniging;
  • De samenstelling van het bestuur en de namen van de bestuursleden.
 3. Een geheime Facebook-groep
  Een lid of kandidaat-lid kan door de beheerder in de Facebook-groep worden geplaatst. De privacy-voorwaarden van Facebook zijn van toepassing.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De NBG heeft uw bovengenoemde persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • Verzenden van onze convocatie en ander clubnieuws;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze clubactiviteiten uit te
  kunnen voeren;
 • De mogelijkheid scheppen voor contacten tussen de leden onderling;
 • De afhandeling van de contributiebetaling en de financiële administratie van het
  lidmaatschap of het kandidaat-lidmaatschap.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NBG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De NBG bewaart uw persoonsgegevens totdat deze gegevens op uw verzoek worden verwijderd.

Delen van vastgelegde gegevens met de leden
De NBG deelt uw persoonsgegevens met leden en kandidaat-leden wanneer sprake is van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld om leden en kandidaat-leden in de gelegenheid te stellen met elkaar af te spreken ter voorbereiding van optredens en het uitwisselen van acts en goochelgeheimen. Een lid of kandidaat-lid mag de gegevens niet met derden delen en heeft hiertoe een geheimhoudingsplicht en in deze een eigen verantwoordelijkheid.

Delen van persoonsgegevens met derden
De NBG verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming of, als dit nodig is, om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De NBG verstrekt tevens gegevens aan de Nederlandse Magische Unie (NMU) voor de NMU-ledenadministratie.

Hoe persoonsgegevens beveiligen
De NBG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.